นางอรนุช กาญจนประกร

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักบริการการศึกษา

ชานนท์ ยิ้มใย

หัวหน้างานอำนวยการ

บงกชวรรณ ขาวแท้

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ

อมรรัตน์ หยกจรัส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ภูริธิป ปาณะดิษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปารวี สุขพลำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

สุธิดา จันทร์น้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กนกรัตน์ ภู่แย้ม

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

วราภรณ์ คาระวะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ศรีเสาวลักษณ์ สุทธิวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ