ศูนย์วิทยพัฒนา ลำปาง

ศูนย์วิทยพัฒนา สุโขทัย

ศูนย์วิทยพัฒนา อุดรธานี

ศูนย์วิทยพัฒนา นครสวรรค์

ศูนย์วิทยพัฒนา อุบลราชธานี

ศูนย์วิทยพัฒนา ยะลา

ศูนย์วิทยพัฒนา จันทบุรี

ศูนย์วิทยพัฒนา เพชรบุรี

ศูนย์วิทยพัฒนา นครนายก

ศูนย์วิทยพัฒนา นครศรีธรรมราช