You are currently viewing การสอนเสริมและฝึกปฏิบัติ ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร

การสอนเสริมและฝึกปฏิบัติ ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร

      การสอนเสริม ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่างกันจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการเพิ่มความรู้และ ประสบการณ์แก่ นักศึกษา เพื่อให้สามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้มากที่สุดนอกเหนือจากสื่อหลัก (ได้แก่ เอกสารการสอนหรือประมวลสาระ และจากสื่อประเภทเสียง เทปภาพ ฯลฯ) โดยพึ่งพาอาจารย์หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเท่าที่จำเป็น การสอนเสริมจึงเป็นสื่อสอนเสริมที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาประสบความ สำเร็จได้ตามเป้าหมาย

      กิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม หมายถึงกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการเสริม หรือเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษาในเนื้อหาสาระของชุดวิชานั้นให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการศึกษาจากสื่อเอกสารการสอนหรือสื่ออื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยตัวเองมาแล้ว

      รายชื่อชุดวิชาพร้อมกำหนดวัน / เวลาสอนเสริมผ่านอินเตอร์เน็ต ประจำภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถ Download File เอกสารประกอบการสอนเสริมในแต่ละชุดวิชาได้ล่วงหน้า และนักศึกษาที่พลาดการรับการสอนเสริมบนเครือข่ายในวันเวลาที่กำหนด สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้

      เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปตามมาตราฐานวิชาชีพต่อไป เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการจัดการตลอดจนสามารถวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับสภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริง และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ กับนักศึกษา นักศึกษากับนักศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ได้ดียิ่งขึ้น