มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 152 ราย ได้แก่ (รหัสนักศึกษายังคงเป็นรหัสเดิมก่อนย้ายสาขาวิชา)

ลำดับชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาเลขประจำตัวนักศึกษา
1นายศุภกาจ ศรีลุวัตรศิลปศาสตร์5310011332
2นายศิริศักดิ์ วิวัฒนะศิลปศาสตร์5310011381
3นางสาวอาทิตยา จุลบุญญาสิทธิ์ศิลปศาสตร์5510022873
4นางสาวเพ็ญพร เจ้าสิทธิกุลศิลปศาสตร์5710018176
5นายอังกูร จงสถาพรสุขศิลปศาสตร์5710029751
6นายนิพนธ์ อยู่เพชรศิลปศาสตร์5710037119
7นางสาวประภัสสร แสนประสิทธิ์ศิลปศาสตร์5810039841
8นางสาวรินรดา สุภายองศิลปศาสตร์5810030428
9นางสาวอารยา เผือกน้อยศิลปศาสตร์5910002327
10นายอัทธาธร พงศ์พานิชศิลปศาสตร์5910026060
11นายเมธัส ภักดีคงศิลปศาสตร์5910029031
12นายอภิสิทธิ์ แจ่มแจ้งศิลปศาสตร์5910036176
13นายพรพรหม มงคลวาทโชติศิลปศาสตร์6010003140
14นางสาวอรวรรณ ขุนทองเพชรศิลปศาสตร์6010003793
15นายชัยณรงค์ แซ่แต้ศิลปศาสตร์6010004932
16นางสาวณฐอนงค์ ริเริ่มกุลศิลปศาสตร์6010009584
17นางสาวฤทัยทิพย์ มณีวงศ์ศิลปศาสตร์6010022645
18นายพชรพล ศรีไกรรัตน์ ศิลปศาสตร์6010023049
19นายธวัญชัย รอดทองศิลปศาสตร์6010023262
20นางสาววิกานดา ผิวกระด้างศิลปศาสตร์6010027032
21นางสาวพิมพ์พิไล ไก่แก้วศิลปศาสตร์6010029392
22นายมูฮายีรีน ชาตินักรบศิลปศาสตร์6010031463
23นายณัฐธชนพงศ์ กนกวัฒนะพันธ์ศิลปศาสตร์6110000129
24นางสาวฐานิศรา เจริญผลศิลปศาสตร์6110000566
25นายชนสรณ์ พันพาศิลปศาสตร์6110003107
26นายณัฐพงษ์ ลีเลิศชายมนตรีศิลปศาสตร์6110003156
27นายนันทกรณ์ โกยเกียรติกุลศิลปศาสตร์6110003891
28นายนันทนัช เตชะรัตนชัยกุลศิลปศาสตร์6110005698
29นางสาววราภา แก้วภักดีศิลปศาสตร์6110008171
30นายศักดิ์ดา ตางามศิลปศาสตร์ 6110008361
31นายพีรพล มหาภาพศิลปศาสตร์6110009914
32นางสาวภัทราภรณ์ ศักดิ์ศิริธรศิลปศาสตร์6110014112
33นางสาวเชอริสา ชนไพบูลย์กิจศิลปศาสตร์6110020747
34นางสาวชมพูนุท แย้มขะมังศิลปศาสตร์6110021547
35นายสุทธิชัย หมีนิ่มศิลปศาสตร์6110028674
36นายวรพัชร์ พงษ์ประเสริฐศิลปศาสตร์6210002280
37นายพรพิพัฒน์ ธนวงศ์ศรีศิลปศาสตร์6210003544
38นายกิตติวัชร โสสุทธิ์ศิลปศาสตร์6210003924
39นายธนาชัย จักรแก้วศิลปศาสตร์6210008717
40นางสาวชนาภา ธเนศมณีกุลศิลปศาสตร์6210021462
41นายสมบูรณ์ ฉัตรรัตนบารมีศิลปศาสตร์6210020555
42นายสกลเกียรติ สองแสนศิลปศาสตร์6310005068
43นายพีระวัฒน์ เมธีรัตนาวณิชย์ศิลปศาสตร์6310005225
44นางสาวสุวิมล จันทร์อาจศิลปศาสตร์6310009128
45นางสาววรนิษฐ์ ภูวศิริกุลวัฒน์ศิลปศาสตร์6310010241
46นายปัญญากร สืบสวนศิลปศาสตร์6310016362
47นายภัคกร สอนกระโจมศิลปศาสตร์6310017998
ลำดับชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาเลขประจำตัวนักศึกษา
48นางสาวพัชรี สินธุสังข์นิเทศศาสตร์6015000679
49นายชัยวัฒน์ มะค้านิเทศศาสตร์6115001064
50นางสาวภัทรวรินทร์ ปัถวีนิเทศศาสตร์6115001635
51นางสาวลักษิกา จันทร์รองนิเทศศาสตร์6215000206
52นายศราวุฒิ ชูยศนิเทศศาสตร์6215002244
53นายจิรารุวัฒน์ ทองโตนิเทศศาสตร์6215004406
54นายธณัฐภัทร กิมมัจฉะนิเทศศาสตร์6315000916
55นางสาวสุชาชาพัชญ์ สิงห์สุวรรณนิเทศศาสตร์6315001179
ลำดับชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาเลขประจำตัวนักศึกษา
56นางสาวฮาสาม๊ะ หมื่นพรานศึกษาศาสตร์6020004989
57นางมาริณี หลงกอหราบศึกษาศาสตร์6020004997
58นางสาวปวริศา ฉันทะโสศึกษาศาสตร์6020053358
59นางสาวฮาสีบ๊ะ เหมนะศึกษาศาสตร์6020064199
59นางสาวดวงพร สุขไชยศึกษาศาสตร์6120016354
60นางสาวสุริวรรณ ใจกล้าศึกษาศาสตร์6120012080
61นางสาวดวงพร สุขไชยศึกษาศาสตร์6120016354
62นางสาวหนึ่งฤทัย ขวัญทองศึกษาศาสตร์6220004391
63นางสาวปาริฉัตร นาคเจือศึกษาศาสตร์6320013060
ลำดับชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาเลขประจำตัวนักศึกษา
64นางสาวทองจันทร์ เพียคำเมืองวิทยาการจัดการ5330078501
65นางสาวพิมผกา มะโนขันวิทยาการจัดการ5730002663
66นางสาวกัญญารัตน์ สุขเมืองวิทยาการจัดการ5830049200
67นางสาวนัฐมล สิงห์สถิตวิทยาการจัดการ5830122809
68นางสาวอมรรัตน์ ภาโสวิทยาการจัดการ5930017123
69นายสิทธิชัย หอมหวนวิทยาการจัดการ5930030720
70นายเฉลิมเกียรติ ชุ่มวงศ์วิทยาการจัดการ5930037295
71นายกิตติ หมื่นหาญวิทยาการจัดการ5930046973
72นางสาวจีราพร กาซางวิทยาการจัดการ6030082603
73นางสาวมธุรส อดทนวิทยาการจัดการ6130000828
74นายมนูญศักดิ์ ชิณโกสุมวิทยาการจัดการ6130002220
75นางสาวชลดา พลูสวัสดิ์วิทยาการจัดการ6130010678
76นายชาติภูมิ เสนามาตย์วิทยาการจัดการ6130011692
77นายพงศ์กร สิงห์คำวิทยาการจัดการ6130034173
78นายณัฐดนัย พุฒหอมวิทยาการจัดการ6130060459
79นางสาวมณีวรรณ ตาลงามวิทยาการจัดการ6130069567
80นายธนวัฒน์ นิศามณีวงศ์วิทยาการจัดการ6230002153
81นายไพศาล ช่วยสุวรรณวิทยาการจัดการ6230006048
82นางสาวจิราภรณ์ วารีวรรณวิทยาการจัดการ6230008333
83นางสาวจามจุรี ชัยสุขวิทยาการจัดการ6230010495
84นางสาวสุชานันท์ ยี่ดวงวิทยาการจัดการ6230020486
85นายดำรงศักดิ์ อรรถจินดาวิทยาการจัดการ6230028869
86นายเจษฏากร ปัตตาลาคะวิทยาการจัดการ6230061407
87นายณัฐพงศ์ ยังทองหลางวิทยาการจัดการ6230061670
88นางสาวสาวิตรี ล้วนเล็กวิทยาการจัดการ6230064625
89นายวรวุฒิ นิสวงศ์วิทยาการจัดการ6230067230
90นายเอกณัท ฉันทจิรธรรมวิทยาการจัดการ6330008324
91นางสาวภัทราวรินทร์ ปุริสานังวิทยาการจัดการ6330008506
92นายณัฐวุฒิ จันทร์ประสงค์วิทยาการจัดการ6330008662
93นางสาวอภิชญา ศรานันทวรวงศ์วิทยาการจัดการ6330017218
94นายณัฐเนตร ไม้ทิพย์วิทยาการจัดการ6330039626
95นายอัจฉริยะ ช่างหัดวิทยาการจัดการ6330029619
ลำดับชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาเลขประจำตัวนักศึกษา
96นายพิพัฒน์ พิพิธธารมย์นิติศาสตร์5440037470
97นางสาวกัลยา เกิดจอนนิติศาสตร์5640049713
98นายภฑิล สินนันทกรนิติศาสตร์5740060974
99นายวีระชาติ นิลสนธิ์นิติศาสตร์5840060726
100นางสาววริศรา เตียอุดมชัยสิทธิ์นิติศาสตร์5940005860
101นายพงศ์พิชญ์ ภาโสมนิติศาสตร์6140005072
102นายนริศ ตรงประเสริฐสุขนิติศาสตร์6140021236
103นายธีรพงศ์ แซ่หลีนิติศาสตร์6140054799
104นางสาวนิติยา ทองจันทร์นิติศาสตร์6240019304
105พระธิติสรณ์ แสงสุดตานิติศาสตร์6240048519
106นายชานนท์ จีระวัฒน์นิติศาสตร์6340007845
ลำดับชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาเลขประจำตัวนักศึกษา
107นางสาวกานดา ธาดาคุณากรวิทยาศาสตร์สุขภาพ5750000530
108นายสุรเกียรติ กตแก้ววิทยาศาสตร์สุขภาพ6050015079
109นางสาวรัตนา ยะชะระวิทยาศาสตร์สุขภาพ6050013868
110นายณรงค์ศักดิ์ คำวงษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ6350006232
ลำดับชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาเลขประจำตัวนักศึกษา
111นางสาวกฤษฎา คำมุงคุณเศรษฐศาสตร์5860000073
ลำดับชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาเลขประจำตัวนักศึกษา
112นายปวริศ วลีสุขสันต์มนุษยนิเวศศาสตร์5770002318
113นางสาวชไมพร กุลบุตรมนุษยนิเวศศาสตร์5840060478
114นางสาวรัชดา พลูวัฒนสมบัติมนุษยนิเวศศาสตร์5970000088
115นายเกษศิรินทร์ อ่อนทองมนุษยนิเวศศาสตร์5970000930
116นางสาววิชุดา อ่อนเพ็งมนุษยนิเวศศาสตร์5970001748
117นางสาววชิรา รัตนมงคลมนุษยนิเวศศาสตร์5970011416
118นางสาวอิญญา สุวรรณนันท์ มนุษยนิเวศศาสตร์5940038226
119นายกรุณรุจ กีรติชีวินมนุษยนิเวศศาสตร์6070000028
120นายกรัณย์พล เกษมงคลมนุษยนิเวศศาสตร์6070003055
121นางสาวสุวรรณา ยวงยิดมนุษยนิเวศศาสตร์6170000324
122นายณกรเมศ ธัญคุณธนภัทรมนุษยนิเวศศาสตร์6370002187
ลำดับชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาเลขประจำตัวนักศึกษา
123นายปิยะพงษ์ ประสาททองรัฐศาสตร์5480014900
124นายบุญล้อม เสียงเสนาะรัฐศาสตร์5580006269
125นายกิตติ อินทมาตรัฐศาสตร์5680027348
126นายซัมรี ดือระซอรัฐศาสตร์5696019230
127นายคเณศ งิ้วรายรัฐศาสตร์5880000509
128นายมนต์ชัย มหามิตรรัฐศาสตร์5980005911
129นายกฤตชัย แซ่โค้วรัฐศาสตร์6080001958
130นายไชยยุทธ์ รังกุลรัฐศาสตร์6180003615
131นายพิวงค์ แขกพงศ์รัฐศาสตร์6180015361
132นางสาวสุภาพร สุภาพรัฐศาสตร์6280006021
133นางสาวสุขใจ แซ่พูรัฐศาสตร์6280006849
134นายบดินทร์ คำแสนรัฐศาสตร์6280014918
135นายสันติ บุญโทรัฐศาสตร์6280020246
136นายอัครวีร์ พุฒิมณีรัฐศาสตร์6380002912
137นายธีรเมธ ดวงจันทร์รัฐศาสตร์6380014651
ลำดับชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาเลขประจำตัวนักศึกษา
138นายนพพร ธีรสุขประเสริฐเกษตรศาสตร์และสหกรณ์6090004778
139นายกิติพงษ์ จันทร์ประภาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์6090015709
140นายสุพจน์ สุยะราชเกษตรศาสตร์และสหกรณ์6190011095
141นายฮาริษ บือราเฮงเกษตรศาสตร์และสหกรณ์6390003629
ลำดับชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาเลขประจำตัวนักศึกษา
142นายพรเทพ ศรีวิมลวิทยาศาสตร์เทคโลโนยี5696019933
143นายวิเชียร ปลอดโปร่งใจวิทยาศาสตร์เทคโลโนยี5796003928
144นายณัฎฐชนะพงศ์ สกุลสอนวิทยาศาสตร์เทคโลโนยี5796012606
145นายทวีศักดิ์ ตาจินะวิทยาศาสตร์เทคโลโนยี5996003892
146นายมงคล พูลสุขวิทยาศาสตร์เทคโลโนยี5996004676
147นายวรวิทย์ อิ่นสาวิทยาศาสตร์เทคโลโนยี6096000135
148นายฉัตรชัย ทองประศรีวิทยาศาสตร์เทคโลโนยี6096002412
149นายทศพล พาทีชอบวิทยาศาสตร์เทคโลโนยี6096010647
150นายธัญวิชญ์ กันทาใจวิทยาศาสตร์เทคโลโนยี6196000944
151นางศิริภัสสร ชมหอมวิทยาศาสตร์เทคโลโนยี6196011149
152นายธนพล อำนวยผลวิทยาศาสตร์เทคโลโนยี6396001460