ฝ่ายแนะแนวการศึกษา

Main Menu

รู้จักแนะแนว

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างฝ่าย
บุคลากรแนะแนว

โลกของอาชีพ

การรรับสมัครงาน

ศูนย์บริการ
นักศึกษาพิการ

โอกาสทางการศึกษาให้แก่คนทุกเพศทุกวัยทุกพื้นที่รวมทั้งผู้ที่บกพร่องทางร่างกายให้สามารถได้รับความรู้และการบริการการศึกษา

บริการแนะแนว

รณรงค์รับสมัครนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษา
การให้คำปรึกษาและติดตามการเรียน
พัฒนาศึกษาและบัณฑิต

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น

ปีการศึกษา 2551 - 2560

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา
เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบทุนการศึกษา
จาก รองศาสตราจารย ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ จำนวน 8,635 บาท (แปดพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา
และหัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบทุนการศึกษา
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง จำนวน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

Robert Jeffries

Robert might look like a sweet old man, but when he puts on the famous litigation suit, he becomes a cunning lion. You really want a guy like Robert on your team. Finding loop holes and loose ends is what has made Robert famous in the New York district and beyond as one of the shrudest, most highly skilled lawyer in the business. Don’t miss his closing arguments, they have never failed.

Contact Us

ฝ่ายแนะแนวการศึกษา

สำนักบริการ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา 9/9 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

02-504-7631-37

co.esoffice@stou.ac.th