การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “แนวปฏิบัติการให้บริการสอนเสริมแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีบนระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม”

      สำนักบริการการศึกษาจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักบริการการศึกษา เรื่อง “แนวปฏิบัติการให้บริการสอนเสริมแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีบนระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม” โดย รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริการการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักทะเบียนและวัดผล ศูนย์สารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาการ และสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์