ข่าวการอบรมเรื่องระบบหนังสือเวียนทางอิเล็กทรอนิกส์

          วันที่ 4 สิงหาคม 2563  สำนักงานเลขานุการ ได้จัดอบรมเรื่องระบบหนังสือเวียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา  เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีคุณเอกรัตน์ วิโรจนกุล จากสำนักคอมพิวเตอร์ และคุณชานนท์ ยิ้มใย หัวหน้างานอำนวยการ สำนักบริการการศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย