สอนเสริมในเรือนจำ

การสอนเสริมเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง
ด้วยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งที่มีสถานภาพเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศ และนักศึกษากลุ่มดังกล่าวนี้ ไม่สามารถเข้ารับการสอนเสริมตามปกติที่มหาวิทยาลัยจัดให้ได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้มีการจัด สอนเสริมในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

หลักเกณฑ์การจัดสอนเสริมเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ต้องขัง

1. ชุดวิชาที่ขอให้เปิดสอนเสริมเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ต้องขัง จะต้องเป็นชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการสอนเสริมตามปกติ ในภาคการศึกษานั้น ๆ
2. มีจำนวนนักศึกษายื่นความจำนงขอให้เปิดสอนเสริม ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (ต่อ 1 ชุดวิชาต่อสถานที่)

วิธีการแสดงความจำนง

1. ให้นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังรวบรวมรายชื่อนักศึกษาและชุดวิชา
ตามเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2
2. ยืนความจำนงถึงสำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
โดยผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ของเรือนจำ/ทัณฑสถานนั้นๆ