สอนเสริม
โครงการความร่วมมือวิทยาลัยชุมชน

    การสอนเสริมโครงการความร่วมมือ หมายถึง กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการสอนเสริมหรือเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากการศึกษาจากสื่อเอกสารการสอนหรือสื่ออื่นๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมในรายละเอียดและวิธีการเรียนรู้เฉพาะวิชาเอกปฐมวัยศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะคณาจารย์และนักศึกษาด้วยกัน

ตารางสอนเสริม

เกณฑ์การพิจารณาการจัดสอนเสริม MOU

1. สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามโครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ.กับวิทยาลัยชุมชน ชุดวิชาเอกปฐมวัยศึกษา ตามโครงการหลักสูตรเท่านั้น (ไม่รวมชุดวิชาพื้นฐาน) 2. มีนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชาเดียวกันในจังหวัดนั้น ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไปต่อสถานที่ 3. กรณีชุดวิชาใดมีนักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่า 30 คนต่อสถานที่ (1-20 คน) มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาไม่จัด สอนเสริมให้ แต่จะขอให้นักศึกษาเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นในภาคการศึกษานั้น

คุณสมบัตินักศึกษา

ต้องเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ลงทะเบียนเรียนเฉพาะชุดวิชาเอกปฐมวัยศึกษาที่เป็นหลักสูตรปริญญาตรีเท่านั้น (ไม่รวมนักศึกษาปกติและผู้เรียน
โครงการสัมฤทธิบัตร (มีคะแนนเก็บ 30%)