สอนเสริมโดยการนัดหมาย

การสอนเสริมโดยการนัดหมาย
เป็นบริการการสอนเสริมกรณีพิเศษที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้นเพื่อบริการนักศึกษา      ในบางชุดวิชาที่ไม่มีการจัดสอนเสริมปกติ ประจำภาคการศึกษาหรือมีการจัดสอนเสริมปกติประจำภาคการศึกษา แต่ไม่มีการจัดสอนเสริมในบางจังหวัด ดังนั้น หากนักศึกษา มีความประสงค์จะขอให้มหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายในบางชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา กรุณาแสดงความจำนงไปที่มหาวิทยาลัย

วิธีการแสดงความจำนง

นักศึกษาที่สนใจจะขอให้มหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย โปรดแสดงความจำนงไปที่ สาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีนักศึกษาแสดงความจำนงร่วมกันในชุดวิชาเดียวกันที่ต้องการขอให้มหาวิทยาลัยจัดสอนเสิรมโดยการนัดหมาย ชุดวิชาละไม่น้อยกว่า 10 คน ต่อศูนย์ (อาจแสดงความจำนงผ่านชมรมนักศึกษาประจำจังหวัด หรือผ่านศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด หรือผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ก็ได้)

เกณฑ์การพิจารณาชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามองค์ประกอบดังนี้
1. เป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก
2. เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจำนวนมากติดต่อกันหลายภาคการศึกษา
3. มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นๆ แสดงความจำนงชุดวิชาละไม่น้อยกว่า 10 คนต่อศูนย์

สถานที่สอนเสริม

กำหนดให้จัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย ชุดวิชาละไม่เกิน 4 แห่ง ต่อภาคการศึกษา

การแจ้งผลการพิจารณา

สำนักบริการการศึกษาจะแจ้งผลการพิจารณาการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายให้นักศึกษาทราบ โดยผ่านชมรมนักศึกษา มสธ. หรือผ่านศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด หรืออาจส่งจดหมายถึงนักศึกษาโดยตรงแล้วแต่กรณี

การติดตามผล

สำนักบริการการศึกษาจะติดตามผลการเข้ารับการสอนเสริมโดยการนัดหมายของทุกชุดวิชา หากปรากฎว่าไม่มีนักศึกษา ไปเข้ารับการสอนเสริมตามที่แสดงความจำนงไว้ จะงดการพิจารณาการแสดงความจำนงของนักศึกษาจังหวัดนั้น ๆ ในคราวต่อไป