สอนเสริมผ่าน Internet

        การจัดบริการสอนเสริมผ่านเครือข่าย Internet โดยอาจารย์ผู้สอนทำการสอนเสริมอยู่ที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน เครือข่าย Internet ไปยังนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามรับฟังการสอนเสริมได้