สอนเสริมแบบเข้ม

        ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดให้มีกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม ในชุดวิชาที่มีเนื้อหายากและนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        กิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม หมายถึงกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษาในเนื้อหาสาระของชุดวิชานั้นให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการศึกษาจากสื่อเอกสารการสอนหรือสื่ออื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยตัวเองมาแล้ว

ตารางสอนเสริม

ขั้นตอนการเข้ารับการสอนเสริม