สอนเสริมแบบเก็บคะแนน

         การจัดสอนเสริมโดยที่นักศึกษาเป็นผู้แสดงความจำนงในการเข้ารับการสอนเสริมตามรายชื่อชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน และทำกิจกรรมที่อาจารย์สอนเสริมมอบหมายหรือการบ้านในวันสอนเสริม โดยมี (คะแนนเก็บ 30 คะแนน) ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการสอนเสริมแบบเก็บคะแนนในชุดวิชา นั้นๆ รวม 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน (วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.) รวม 4 วันต่อภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องเข้ารับการสอนเสริมตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น