สอนเสริมประจำภาค

       การสอนเสริม ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่างกันจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการเพิ่มความรู้และประสบการณ์แก่ นักศึกษา เพื่อให้สามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้มากที่สุดนอกเหนือจากสื่อหลัก (ได้แก่ เอกสารการสอนหรือประมวลสาระ และจากสื่อประเภทเสียง เทปภาพ ฯลฯ) โดยพึ่งพาอาจารย์หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเท่าที่จำเป็น การสอนเสริมจึงเป็นสื่อสอนเสริมที่ชวยให้นักศึกษาสามารถศึกษาประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย