Downloads กิจกรรมทดแทนการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

           ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กำหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ นั้น
           เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งยังคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดฝึกปฏิบัติที่ไม่สามารถจัดรูปแบบเผชิญหน้าได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกปฏิบัติรายวิชาต่างๆ จากการฝึกปฏิบัติแบบเผชิญหน้าในบางชุดวิชามาเป็นการฝึกปฏิบัติด้วยวิธีอื่นๆ ที่มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อดังกล่าวสำนักบริการการศึกษา จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ดังนี้
ชุดวิชากิจกรรมทดแทนE-learning
16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณาDownload
16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์Download
16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์Download
93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืชDownload
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูลDownload
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์Download
99420 การโปรแกรมเว็บDownload
99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่Download