การสอนเสริมออนไลน์

              ด้วย  ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์โดยผ่านโปรแกรมและแอปพลิเคชัน Microsoft Teams จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอนเสริมแบบออนไลน์ แสดงความประสงค์เข้ารับการสอนเสริมแบบออนไลน์ ในชุดวิชาตามวันเวลาดังต่อไปนี้ (ให้เลือกชุดวิชา เลือกกลุ่ม และวันเวลาได้) ขอให้นักศึกษายืนยันการเข้ารับการสอนเสริมแบบออนไลน์ในระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม

LINE OpenChat  ชุดวิชาเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาที่แสดงความจำนงเข้ารับการสอนเสริมออนไลน์ ต้องเข้าร่วมโอเพนแชทรายชุดวิชา

คลิกเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท

เวลาทำการสอนทุกชุดวิชา  ระหว่างเวลา  09.00 – 15.00 น.  ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมเวลา 08.30 น.

ชุดวิชาสอนเสริมออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ยกเว้นนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร, โครงการกำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักศึกษาในเรือนจำ)

ชุดวิชาสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ยกเว้นนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร, โครงการกำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักศึกษาในเรือนจำ)

ชุดวิชาสอนเสริมออนไลน์แบบเข้ม ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ยกเว้นนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร, โครงการกำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักศึกษาในเรือนจำ)

(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสอนเสริมแบบเข้ม ภาคการศึกษาที่ 1/2564)