การสอนเสริมออนไลน์

คลิกเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท

LINE OpenChat  ชุดวิชาเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาที่แสดงความจำนงเข้ารับการสอนเสริมออนไลน์ ต้องเข้าร่วมโอเพนแชทรายชุดวิชา

วิธีการเข้าร่วม LINE OpenChat

1. ใส่รหัสชุดวิชาที่ต้องการเข้าร่วม

2. ใช้ชื่อเป็นรหัสนักศึกษา 10 หลัก ***ห้ามใช้ชื่อนักศึกษาในการเข้าร่วม

เวลาทำการสอนทุกชุดวิชา  ระหว่างเวลา  09.00 – 15.00 น.  ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมเวลา 08.30 น.

ชุดวิชาสอนเสริมออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ยกเว้นนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร, โครงการกำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักศึกษาในเรือนจำ)

ชุดวิชาสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ยกเว้นนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร, โครงการกำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักศึกษาในเรือนจำ)

ชุดวิชาสอนเสริมโดยการนัดหมายรูปแบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ยกเว้นนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร, โครงการกำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักศึกษาในเรือนจำ)