การสอนเสริมแบบออนไลน์

              ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  อันเนื่องมาจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอยู่ในช่วงกำหนดการสอนเสริมของบางชุดวิชา  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดวันสอนเสริมออนไลน์ จำนวน 27 ชุดวิชา ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ขอให้นักศึกษาโปรดเข้ารับการสอนเสริมออนไลน์ตามวันที่เปลี่ยนแปลงด้วย

LINE OpenChat  ชุดวิชาเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาที่แสดงความจำนงเข้ารับการสอนเสริมออนไลน์ ต้องเข้าร่วมโอเพนแชทรายชุดวิชา

คลิกเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท

เวลาทำการสอนทุกชุดวิชา  ระหว่างเวลา  09.00 – 15.00 น.  ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมเวลา 08.30 น.

ชุดวิชาสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ยกเว้นนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร, โครงการกำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักศึกษาในเรือนจำ)