นักศึกษาโปรดทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

                                ตามที่มหาวิทยาลัยงดการจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าทุกประเภท อันมาจากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่และมีแนวโน้มของการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ จึงส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย นั้น มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนไปจนสิ้นภาคการศึกษา ดังนั้น จึงขอแจ้งแนวทางการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและการสอนเสริมให้นักศึกษาทราบ ดังนี้