พิธีมอบโล่ที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา

       เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค สำนักบริการการศึกษา ได้จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานพิธีมอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการดังกล่าว

PLEASE SHARE THIS